Documentation Taxation Human Resources

เพิ่มขีดความสามารถ

เพิ่มขีดความสามารถด้านบัญชีและภาษี คุณจะได้ลงมือปฏิบัติด้วยเอกสารจริง

...
การปฏิบัติการด้านเอกสาร

การจัดทำรายงาน
การจัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย
การจัดเก็บเอกสาร

...
การปฏิบัติการด้านภาษี

การจัดทำรายงานภาษีซื้อ
การจัดทำรายงานภาษีขาย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

...
การกรอกแบบฟอร์ม สปส.1-10

การจัดทำรายงานเงินเดือนพนักงาน
แบบการแจ้งเข้า - ออก พนักงาน
การกรอกแบบ ภงด.1, ภงด 1ก
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา